اثر پرایمینگ هورمونی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه زیره سبز (.Cuminum cyminum L) توده بومی بیرجند در شرایط تنش شوری و خشکی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

پرایمینگ بذر یکی از روش ­های بسیار مؤثر در بهبود سرعت، یکنواختی و میزان جوانه­زنی بذر است. در این تحقیق اثر پرایمینگ بذر با هورمون اسید جیبرلیک بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه زیره سبز تحت تنش شوری و خشکی بصورت آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل شوری (کلرید سدیم) در سه سطح با پتانسیل­ های صفر(شاهد)، 0.75- و 1.5- مگاپاسگال و خشکی در سه سطح  با پتانسیل­ هایی مشابه تنش شوری با استفاده از پلی اتیلن گلایکول، بودند. برای پرایمینگ از هورمون اسید جیبرلیک در سه سطح صفر، 50 و 100 پی­ پی­ ام استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر ساده و متقابل شوری و اسید جیبرلیک، به جز وزن خشک گیاهچه بر تمامی خصوصیات جوانه ­زنی مثل درصد و سرعت جوانه ­زنی، شاخص طولی و وزنی بنیه بذر، طول ساقه­ چه و ریشه چه معنی دار بود. اثر متقابل خشکی و اسید جیبرلیک بر شاخص طولی بنیه بذر، طول گیاهچه، ریشه ­چه و ساقه ­چه، تاثیر معنی ­داری نداشت ولی اثر ساده خشکی و اسید جیبرلیک بر وزن ­تر و خشک گیاهچه، سرعت و درصد جوانه ­زنی معنی ­دار شد. همچنین نتایج مقایسات گروهی نشان داد که بین دو تنش مورد مطالعه با سطوح اسید جیبرلیک یکسان، اثر بازدارندگی تنش شوری بر صفات مورد ارزیابی خیلی بیشتر از تنش خشکی بوده است.

کلیدواژه‌ها