سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

شرایط اشتراک مجله اکوفیزیولوژی بذر

  1. تکمیل فرم اشتراک و ارسال آن به آدرس دفتر مجله: بیرجند، کیلومتر 5 جاده کرمان، پردیس امیرآباد،  دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بیرجند  صندوق پستی:  331/97175، دفتر مجله اکوفیزیولوژی بذر.
  2. واریز حق اشتراک به حساب جاری سیبای بانک ملی به شماره 2177582197007 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند و ارسال فیش بانکی.
  3. بهای اشتراک هر شماره با احتساب هزینه پستی 40000 ریال می باشد.

 

برگ تقاضای اشتراک مجله اکوفیزیولوژی بذر

£  شخصی                                                     نام و نام خانوادگی:

£  کتابخانه                                                     نام کتابخانه:

  £مؤسسه، شرکت، سازمان                           عنوان:

£  سایر                                                          عنوان:

متقاضی اشتراک مجله اکوفیزیولوژی بذر به مدت یک سال  £        دو سال  £

از شماره .......................... تا شماره ........................، یا خرید تک شماره (های)............

تعداد نسخه درخواستی از هر شماره : ...............................................................

به پیوست رسید بانکی به شماره ........................... به مبلغ ........................... ریال ارسال می شود.

نشانی دقیق پستی:      استان: .............................

شهرستان: .................................................    کد پستی: ..........................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

تاریخ:                                    نام و نام خانوادگی:                         امضاء: