دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-87 
4. تعیین درجه‌حرارت‌های کاردینال جوانه‌زنی بذر خلر (Lathyrus sativus L.)

صفحه 43-56

مجید جامی الاحمدی؛ اسماعیل نیرومند توماج؛ مصطفی زنگوئی