دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 88-215 
4. بررسی اثرات پرایمینگ تغذیه ای برجوانه زنی و رشد گیاهچه باریجه (Ferula gummosa Boiss)

صفحه 137-151

کرامه احمدی؛ سهیل پارسا؛ سهراب محمودی؛ غلامعلی گزانچیان