شماره جاری: دوره 2، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-128 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی