شماره جاری: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-128 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی
شاپا چاپی
2423-6675